VIEC LAM DAK LAK

73 ban tin
[Trang Chu] [Tin Moi] [Dang Tin]


1. Tuyen nhan vien ban xang dau Huyen Cu Kuin - Dak Lak
TUYEN NHAN VIEN BAN XANG DAU So luong: 02 nguoi Dia diem lam viec: 1. 159 thon Thanh Cong, xa Hoa Hiep, huyen Cu Kuin, tinh Dak Lak. 2. Buon Dham II, x ...

2. Co hoi viec lam cung Techcombank Dak Lak
Tap doan Techcom tuyen gap vi tri Cong tac vien kinh doanh. Dieu kien: Tuoi tren 25 Trinh do PTTH Yeu thich kinh doanh trong cac linh vuc bao hi ...

3. Dia diem hoc chung chi phong chay chua chay uy tin nhat Dak Lak
Dia-diem-hoc-chung-chi-phong-chay-chua-chay-uy-tin-nhat VIEN GIAO DUC XAY DUNG VIET NAM Loi dau tien, Vien Giao Duc Xay Dung Viet Nam (Edubuild) xin gui den Quydoi tac, Quy khach hang va toan the can bo cong ...

4. Khoa hoc nhanh chung chi an toan hoa chat theo TT 36- BCT Dak Lak
Khoa-hoc-nhanh-chung-chi-an-toan-hoa-chat-theo-TT-36-BCT VIEN GIAO DUC XAY DUNG VIET NAM THONG BAO MO LOP a BOI DUONG NGHIEP VU HUAN LUYEN AN TOAN HOA CHAT a a Can cu thong tu so 36/2014/TT-BCT ngay 22/10/2 ...

5. tim viec Dak Lak
tim-viec Tim viec lam bac cu viec gi

6. viec lam lau dai Dak Lak
viec-lam-lau-dai Toi nguyen ban tien 2/7/1991.toi muon yim viec lam lau dai luong 8tr thang

7. Dia diem cong khai nang luc nha thau len web site cua bo xay dung nhanh nhat Dak Lak
Dia-diem-cong-khai-nang-luc-nha-thau-len-web-site-cua-bo-xay-dung-nhanh-nhat VIEN GIAO DUC XAY DUNG VIET NAM XIN THONG BAO V/v: Cong khai thong tin ve nang luc hoat dong xay dung cua to chuc, ca nhan. Nham dap ung nhu cau dang t ...

8. Can tim viec lam TP Buon Ma Thuot - Dak Lak
TRAN THI NGOC TRAM. . Nu. . Sinh nam 1997. Da tot nghiep THPT... da tung hoc cao dang ke toan nhung vi gia dinh khong du dieu kien nen da thoi hoc gi ...

9. Tuyen nhan vien Dak Lak
Do nhu cau phat trien thi truong cty chung toi can tuyen : 1 Nhan vien ke toan : yeu cau tot nghiep trung cap tro len co kha nang su dung pm misa cang tot ...

10. Xin viec lam Dak Lak
Xin-viec-lam - Toi lam nghe thuy loi thuy dien 37 nam, trong do lam chu dau tu kiem tu van giam sat 18 nam. - Da tham gia cac cong trinh thuy loi thuy dien voi cac cap cong trinh nhu sau: 1/ Cong trinh cap dac b ...


Trang: 1  [2] [3]  ... [8] 


[Chon tinh thanh]
Truy cap may tinh: [Tuyen dung Viec lam Dak Lak, viec lam Dak Lak, tuyen dung Dak Lak 2016]

Copyright © 2011 by BANME.VN